Digital brannøvelse

Brannsikkerhet
For å ivareta brannsikkerheten i et bygg/bolig er det viktig at ansatte eller beboere har tilstrekkelig med opplæring.

Det er eiendommens risikovurdering som legger grunnlag for innholdet i opplæring og øvelser. Digibrann AS har utviklet en digital brannøvelse for å ivareta øving og repetisjon av eiendommens grunnleggende brannvernrutiner. Den digitale øvelsen er utformet på bakgrunn av normal identifisert risiko i næringsbygg. En brannøvelse fritar ikke virksomhetens for ansvar i forhold til opplæring av ansatte.

Forskrift om brannforebygging

§ 12.Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket.

b) rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket

Hva er en brannøvelse?
Brannøvelse er en øvelse i rutiner for brann og evakuering. En brannøvelse kan være både teoretisk og praktisk anlagt.

Hovedinnhold i en øvelse er følgende punkter:

  • Målsetting for øvelsen
  • Innholdet er tilpasset risikoen ved eiendommen
  • Evaluering og videre oppfølging

Oslo brann- og redningsetat

Oslo brann- og redningsetat merker seg at det ofte fokuseres på evakuering når det gjennomføres brannøvelser. Det er lett å glemme at det er vel så viktig for en virksomhet at de ansatte kan fungere som førsteinnsatsstyrke ved et branntilfelle, dvs. bruke slokkemidler og andre branntekniske hjelpemidler, eller trene på å redusere faren for branntilløp gjennom forebyggende oppgaver.

Tjenester
Digibrann AS leverer en rekke tjenester for å ivareta brannsikkerheten ved eiendommen. For å optimalisere brannsikkerheten kan flere tjenester leveres samlet.

  • Digitale brannøvelser
  • Risikovurdering
  • Kurs av brannvernorganisasjonen (Brannvernansvarlige/etasjeansvarlige)
  • Evakueringsøvelser
  • Praktiske slokkeøvelser
  • Salg og utleie av brannsikkerhetsprodukter til næring, bolig og arrangementer